راهنماي دريافت کد بورسي(از طريق سامانه سجام)

آشنايي با سجام

سامانه جامع اطلاعات مشتري (سجام) سامانه ايست که با يک بار ثبت نام در آن و دريافت کد سجامي ديگر نياز به ثبت نام دوباره و يا مراجعه حضوري به هيچ يک از سرويس هاي بازار سرمايه (کارگزاري, صندوق هاي سرمايه گذاري , تامين سرمايه ها و ..) نخواهد بود.
ثبت نام در اين سامانه روندي بسيار ساده دارد که در ويدئو روبرو با آن آشنا مي شويم.

روند کدگيري

ويژگي هاي کدگيري از طريق سامانه سجام

يک بار ثبت نام براي هميشه

سهولت تغيير اطلاعات بانکي, سکونت و ...

يکپارچگي اطلاعات

عدم نياز به مراجعه حضوري در کارگزاري

مزيت هاي رقابتي کارگزاري مبين سرمايه